Ga naar hoofdtekst

Privacybeleid Website Clinisys

1.0 Privacyverklaring

Wij verzamelen drie typen Persoonsgegevens met betrekking tot u:

Informatie die u verstrekt: wij verzamelen en registreren alle informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, inclusief persoonlijke ID’s, professionele of werkgerelateerde informatie, informatie over financiële rekeningen, visuele informatie of informatie over internetactiviteit die u ons verstrekt via uw website of andere media.

Informatie die wij automatisch verzamelen: wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruik van deze website en onze diensten en slaan deze automatisch op. Hiertoe kunnen wij gebruikmaken van cookietechnologie en andere online ID’s om uw IP-adres, webbrowser, geolocatie of uw activiteit op deze site te bepalen.

Andere informatie die wij verzamelen: we kunnen data van andere bronnen combineren met Persoonsgegevens die we van u verzamelen. Deze andere bronnen kunnen van derden of openbaar beschikbare bronnen afkomstig zijn.  Zij kunnen informatie bevatten met betrekking tot uw dienstverband, opleiding, commerciële interacties en internetactiviteit.

In sommige gevallen is het verzamelen en verwerken (zie artikel 1.2 hieronder) van Persoonsgegevens vereist om het voor u mogelijk te maken bepaalde producten of diensten te ontvangen. Persoonsgegevens omvatten geen informatie die geanonimiseerd is of zodanig is samengevoegd dat deze aan de hand daarvan niet op u kan worden teruggevoerd.

Als u ons of onze dienstverleners Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot andere personen, geeft u aan dat u bevoegd bent dat te doen en dat u eventuele toestemming heeft gekregen om de informatie conform deze Privacyverklaring te gebruiken. Indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens  op oneigenlijke wijze aan ons zijn verstrekt of u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op, op basis van de informatie in het gedeelte Contact met ons opnemen (artikel 1.15) hieronder.

1.1 Verwerking en gebruik van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij voor deze doeleinden uw toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw Persoonsgegevens. In andere gevallen maken we gebruik van een andere geautoriseerde rechtsgrondslag (inclusief maar niet beperkt tot (a) de uitvoering van een contract of (b) gerechtvaardigd belang) voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens.

Levering van onze diensten en toegang tot de website: wij verwerken uw Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat zowel u als wij voldoen aan de verplichtingen krachtens de toepasselijke overeenkomst, de gebruiksvoorwaarden of de serviceovereenkomst, en om onze aanbiedingen te verbeteren. Bij afwezigheid van een overeenkomst verwerken wij uw Persoonsgegevens om ons gerechtvaardigd belang bij het gebruiken en verbeteren van onze websites en diensten te bevorderen.

Beveiliging van onze websites en diensten: wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van onze inspanningen om onze website en diensten te onderhouden, te monitoren en te beveiligen. Dit omvat het samenvoegen van data, het controleren van accounts, het onderzoeken van verdachte activiteiten en het afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid voor zover dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang bij het onderhouden van een veilige en beveiligde website, producten en diensten en bij de bescherming van onze rechten en de rechten van anderen te behartigen.

Beheer gebruikersaccount: indien u bij ons een account heeft, verwerken wij uw Persoonsgegevens om uw gebruikersaccount te beheren om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomst of servicevoorwaarden.

Reageren op verzoeken om contact: als u langs elektronische weg of telefonisch met ons contact opneemt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren of voor zover dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigd belang om op uw vraag te reageren en met u te communiceren. We kunnen het gesprek opnemen en verwerken met het oog op opleiding, kwaliteitscontrole en voor administratieve doeleinden. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij u vooraf om toestemming of geven wij u de optie bezwaar te maken tegen de opname van een gesprek.

Betalingen beheren: we kunnen uw financiële informatie en andere Persoonsgegevens verwerken om die informatie te controleren en betalingen te innen voor zover dat vereist is om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Kantoorbezoekers volgen: indien u onze inrichting bezoekt, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken met het oog op beveiliging, gezondheid of veiligheid (inclusief eventuele geheimhoudingsovereenkomsten die onze bezoekers wellicht moeten ondertekenen) voor zover die verwerking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van ons kantoor en de bescherming van onze vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde toegang te bevorderen.

Marketing en reclame: wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om u reclame toe te sturen, marktonderzoek te verrichten en andere gepersonaliseerde content te verstrekken op basis van uw Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang bij het adverteren van onze websites, diensten of producten. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij uw toestemming alvorens tot marketing of reclame over te gaan.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en veiligheidsverplichtingen: wij verwerken uw Persoonsgegevens bij het samenwerken met openbare instellingen en overheidsinstellingen voor het beschermen van onze wettelijke rechten, het uitvoeren van audits en het beschermen tegen misbruik van onze diensten en producten.

1.2 Bescherming van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij voor deze doeleinden uw toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw Persoonsgegevens. In andere gevallen maken we gebruik van een andere geautoriseerde rechtsgrondslag (inclusief maar niet beperkt tot (a) de uitvoering van een contract of (b) gerechtvaardigd belang) voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens.Levering van onze diensten en toegang tot de website: wij verwerken uw Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat zowel u als wij voldoen aan de verplichtingen krachtens de toepasselijke overeenkomst, de gebruiksvoorwaarden of de serviceovereenkomst, en om onze aanbiedingen te verbeteren. Bij afwezigheid van een overeenkomst verwerken wij uw Persoonsgegevens om ons gerechtvaardigd belang bij het gebruiken en verbeteren van onze websites en diensten te bevorderen.

Beveiliging van onze websites en diensten: wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van onze inspanningen om onze website en diensten te onderhouden, te monitoren en te beveiligen. Dit omvat het samenvoegen van data, het controleren van accounts, het onderzoeken van verdachte activiteiten en het afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid voor zover dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang bij het onderhouden van een veilige en beveiligde website, producten en diensten en bij de bescherming van onze rechten en de rechten van anderen te behartigen.

Beheer gebruikersaccount: indien u bij ons een account heeft, verwerken wij uw Persoonsgegevens om uw gebruikersaccount te beheren om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomst of servicevoorwaarden.

Reageren op verzoeken om contact: als u langs elektronische weg of telefonisch met ons contact opneemt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren of voor zover dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigd belang om op uw vraag te reageren en met u te communiceren. We kunnen het gesprek opnemen en verwerken met het oog op opleiding, kwaliteitscontrole en voor administratieve doeleinden. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij u vooraf om toestemming of geven wij u de optie bezwaar te maken tegen de opname van een gesprek.

Betalingen beheren: we kunnen uw financiële informatie en andere Persoonsgegevens verwerken om die informatie te controleren en betalingen te innen voor zover dat vereist is om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Kantoorbezoekers volgen: indien u onze inrichting bezoekt, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken met het oog op beveiliging, gezondheid of veiligheid (inclusief eventuele geheimhoudingsovereenkomsten die onze bezoekers wellicht moeten ondertekenen) voor zover die verwerking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van ons kantoor en de bescherming van onze vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde toegang te bevorderen.

Marketing en reclame: wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om u reclame toe te sturen, marktonderzoek te verrichten en andere gepersonaliseerde content te verstrekken op basis van uw Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang bij het adverteren van onze websites, diensten of producten. Indien dit wettelijk vereist is, vragen wij uw toestemming alvorens tot marketing of reclame over te gaan.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en veiligheidsverplichtingen: wij verwerken uw Persoonsgegevens bij het samenwerken met openbare instellingen en overheidsinstellingen voor het beschermen van onze wettelijke rechten, het uitvoeren van audits en het beschermen tegen misbruik van onze diensten en producten.

1.3 Bescherming van Persoonsgegevens

Wij nemen commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verstrekking, verandering of vernietiging. Ofschoon wij algemeen aanvaarde normen voor het beschermen van Persoonsgegevens hanteren, is geen enkele opslag- of verzendmethode 100% veilig of foutloos. De Persoonsgegevens die u naar of van de website of via e-mail verzendt, zijn wellicht niet veilig. We dringen er bij u op aan contact met ons op te nemen over veiliger manieren om gevoelige informatie te delen wanneer dat noodzakelijk is. Als u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale functies voor toegang tot deze site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid deze te beschermen en na uw sessies van accounts die u bezoekt uit te loggen.

1.4 Uw persoonlijke rechten

U heeft wellicht bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens op basis van lokaal toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan het gaan om het recht: 

 • te vragen om afschriften van uw Persoonsgegevens die wij bewaren en deze te ontvangen;
 • te vragen om aanvullende informatie over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken;
 • op het corrigeren van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens (waarbij met ons gebruik ervan rekening wordt gehouden);
 • te vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens;
 • onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of tegen die verwerking bezwaar te maken. Indien we Persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing (door ons of derden) hoeft u wellicht niet de specifieke reden van dat bezwaar te geven;
 • van ons te verlangen dat wij (indien mogelijk) uw Persoonsgegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (overdraagbaarheid van gegevens);
 • bepaalde verstrekking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • niet onderworpen te zijn aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat juridische gevolgen heeft; en
 • uw toestemming voor verwerking van uw Persoonsgegevens (voor zover we onze verwerking hebben gebaseerd op toestemming en niet op een andere rechtsgrond) in te trekken.

Wij mogen u op geen enkele wijze die bij wet verboden is discrimineren met betrekking tot het uitoefenen van deze rechten. Voor zover van toepassing, kunt u deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar [email protected], gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming op het adres: Clinisys | MIPS, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België, of door het verzoek in te dienen via onze website: Contact | Clinisys (www.clinisys.com).  Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren.

1.5 Bewaren van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de informatie vereist is voor het voldoen aan onze gerechtvaardigde zakelijke behoeften of omwille van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens werden verzameld dan wel zolang dit wettelijk vereist is.

1.6 Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU/EER

Uw gegevens kunnen worden gebruikt en verstrekt door het bedrijf en zijn divisies, holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven, of andere entiteiten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de Verenigde Staten. Merk op dat in landen buiten het land waarin u woont een andere norm van gegevensbescherming kan gelden dan de norm waaraan u in uw eigen land gewend bent. 

1.7 Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden

We verkopen geen Persoonsgegevens over u aan niet-verbonden ondernemingen die alleen door hen gebruikt worden. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de onderstaande categorieën ontvangers:

 • Divisies, holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen van de Clinisys Group;
 • Externe dienstverleners of andere entiteiten die namens ons diensten verrichten, ons helpen u te voorzien van producten en diensten en onze relatie met u op andere wijze ondersteunen (zoals organisaties die verzenddiensten of direct mailing aanbieden). Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die voor de uitvoering van hun functies noodzakelijk is maar die zij niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Bovendien moeten zij de persoonlijke informatie verwerken conform deze Privacyverklaring en zoals onder de toepasselijke wetgeving op de gegevensbescherming is toegestaan;
 • Wetshandhaving, overheidsinstanties of andere verordenende instanties voor naleving van de wet en wettelijke vereisten, afdwinging van onze overeenkomsten en het beschermen van onze rechten en de eigendom of veiligheid van Clinisys Group, onze gebruikers en derden;
 • Partijen in geval van transacties, indien wij dan wel sommige of al onze activa een andere entiteit verkrijgen of door een andere entiteit worden verkregen, inclusief door een verkoop of in verband met een faillissement;
 • Uw werkgever of collega’s, als u onze producten of diensten ontvangt in verband met uw dienstverband. 

Wij kunnen ook Persoonsgegevens die geanonimiseerd zijn of die zijn samengevoegd met andere gegevens delen met derden voor uiteenlopende doeleinden.

1.8 Promotiebeleid en marketingbeleid

We kunnen uw toestemming vragen om door ons te worden gecontacteerd voor promotie- of marketingdoeleinden. U kunt er echter te allen tijde voor kiezen geen promotionele e-mails of marketing-e-mails meer te ontvangen door ons daarvan in kennis te stellen in antwoord op ongewenste e-mail, door contact met ons op te nemen via [email protected], of per brief naar het volgende adres: Marketing, Clinisys | MIPS, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België. De verwerking van verzoeken om uitschrijving voor e-mails van Clinisys Group kunnen vijf werkdagen in beslag nemen.

1.9 Cookies en volgtechnologieën

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op uw webbrowser plaatst om informatie over u te kunnen ophalen. Wij gebruiken cookies en volgtechnologieën voor doeleinden die noodzakelijk zijn om u in staat te stellen van onze website, producten of diensten gebruik te maken. Dit kunnen technologieën zijn voor het opslaan van uw voorkeuren en instellingen of informatie die u online invoert, of om u ingelogd te houden op onze aanbiedingen. Met uw toestemming kunnen we cookies en volgtechnologieën ook voor andere doeleinden gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies en technologieën. Dit zijn cookies en andere technologieën die vereist zijn voor de werking van onze website, onze producten en onze diensten en die daarom niet kunnen worden uitgeschakeld. U kunt uw browser of apparaat zodanig instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u daarover wordt gewaarschuwd, maar dat kan ten koste gaan van de functionaliteit. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de verzending van communicatie uit te voeren of te faciliteren en zijn strikt noodzakelijk om u te voorzien van de diensten van de informatiemaatschappij waar u nadrukkelijk om heeft verzocht. Het gebruik van deze cookies voor de bovengenoemde doelstellingen is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dat uw toegang tot en het naar behoren functioneren van onze website, producten en diensten waarom u nadrukkelijk heeft verzocht gewaarborgd zijn.

Analytische cookies/Prestatiecookies. Wanneer u het gebruik van prestatiecookies heeft toegestaan, gebruiken wij Google Analytics om statistische informatie te verzamelen over de wijze waarop onze website en diensten worden gebruikt. Diensten van Google Analytics brengen het gebruik met zich mee van cookies die informatie verzamelen met betrekking tot uw IP-adres of andere ID’s, browserinformatie en informatie over de content die u bekijkt of waarmee u in interactie bent, om te registreren hoe u de website, onze producten en onze diensten gebruikt. Met behulp van deze analytische diensten kunnen wij gebruikers tellen, bepalen welke aanbiedingen populair zijn en de demografische gegevens en interesses van onze gebruikers bepalen.

Targeting cookies. Deze cookies registreren uw activiteit op onze site of het gebruik van onze diensten, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de links die u volgt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de content voor u relevanter te maken en om de doeltreffendheid van onze marketing te meten. We kunnen de informatie voor deze doeleinden ook met derden delen. Dit zijn eveneens optionele cookies, maar als u deze cookies niet toestaat, zult u merken dat de reclame minder op u is afgestemd.

Uw keuzes: uw voorkeuren beheren

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u een banner te zien waarop u de keuze wordt geboden of u cookies of volgtechnologieën van verschillende soorten wilt aanvaarden of weigeren, met uitzondering van de cookies die voor een bepaalde dienst strikt noodzakelijk zijn.

Als u dat wenst, kunt u via uw browserinstellingen aangeven hoe uw apparaat met webbrowsercookies moet omgaan. Bij sommige apparaten kunt u dit via de instellingen voor het apparaat regelen. Als u er op enig moment voor kiest geen cookies te willen ontvangen, zullen websites mogelijk niet naar behoren functioneren en is het mogelijk dat bepaalde diensten niet worden aangeboden. Omdat elke browser en elk apparaat verschillend is, doet u er goed aan in het instellingenmenu van de browser of het apparaat na te gaan hoe u de instellingen en cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Informatie over de wijze waarop cookie-instellingen op bepaalde browsers kunnen worden beheerd, vindt u via de volgende links:

Ons gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. (‘Google’).

Google Analytics gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Indien de IP-anonimisering is geactiveerd, anonimiseert Google het IP-adres of kapt Google de laatste acht cijfers van het IP-adres af voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen in de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google-servers in de Verenigde Staten verzonden en door deze servers verkort.

Namens de aanbieder van de website gebruikt Google deze informatie voor evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over website-activiteit voor website-exploitanten en het bieden van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de aanbieder van de website. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen op uw browser te selecteren. Indien u dat doet, is het echter mogelijk dat u de volledige functionaliteit van deze website niet kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van gegevens vindt u op:

Merk op dat Google Analytics op deze website wordt aangevuld met ‘anonymizeIp’ om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen binnen de EU en de EER te waarborgen (IP-maskering).

1.10 Websites van derden

De website kan links naar sites van derden bevatten. Als u op een van deze links klikt, gaat u naar een website die niet door ons wordt geëxploiteerd. De exploitant van die website hanteert mogelijk een ander privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke partijen en adviseren daarom met klem dat u het privacybeleid van deze externe exploitanten zorgvuldig leest. 

1.11 Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar mogen ons via deze website geen informatie verstrekken. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verschaf uzelf dan geen toegang tot informatie op de website of op of via functies daarvan en gebruik of verstrek deze informatie niet. Als wij vaststellen dat we Persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming hebben verzameld of ontvangen, zullen wij die gegevens verwijderen.

Indien u meent dat wij informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen via [email protected] of te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Clinisys | MIPS, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België.

1.12 Datalekken

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om het risico van datalekken te minimaliseren, beschikken wij over specifieke controlemaatregelen en procedures voor het geval dat zich een datalek voordoet. Daarnaast beschikken we over procedures om de desbetreffende toezichthoudende autoriteit en betrokkenen (in voorkomende gevallen) van een datalek in kennis te stellen.

1.13 Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid naar eigen goeddunken bijwerken zodat daarin de wijzigingen tot uitdrukking komen die wij noodzakelijk achten of om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bij belangrijke wijzigingen plaatsen wij een opvallende kennisgeving op onze websites.

1.14 Opmerkingen en vragen

Wij ontvangen graag opmerkingen en vragen met betrekking tot dit Privacybeleid. Deze vragen dienen per e-mail te worden verzonden naar [email protected]. U kunt uw vragen ook schriftelijk versturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Clinisys, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België.