Ga naar hoofdtekst

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in om gebonden te zijn en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, mag u deze website niet bezoeken of gebruiken.

Deze website en de volledige inhoud, eigenschappen en functionaliteit daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, alsook het ontwerp, de selectie en de schikking daarvan) zijn eigendom van Clinisys, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten betreffende intellectuele eigendom of eigendomsrechten. U mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze eigendomsrechten, waaronder het onwettig reproduceren, distribueren, wijzigen, creëren van afgeleide werken, downloaden, opslaan of verzenden van materiaal op onze website.

De informatie op deze website kan onopzettelijke technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Daarnaast kan Clinisys te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma’s die op deze website worden beschreven.

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de website in dergelijk materiaal stelt, alsook voor anderen die op de hoogte worden gebracht van om het even welke inhoud van de website. De informatie op deze website wordt als zodanig, “as is”, verstrekt zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De informatie die Clinisys op het internet publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar andere producten, programma’s en diensten die in uw land niet aangekondigd of beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Clinisys van plan is om dergelijke producten, programma’s of diensten in uw land aan te kondigen. Neem contact op met een vertegenwoordiger van Clinisys voor informatie over de producten, programma’s en diensten die voor u beschikbaar zijn.

Clinisys doet geen enkele uitspraak over om het even welke andere website waartoe u via de website van Clinisys toegang krijgt. Wanneer u een website bezoekt die niet van Clinisys is, staat deze los van Clinisys en heeft Clinisys geen controle over de inhoud daarvan. Bovendien betekent een link naar een website die niet van Clinisys is niet dat Clinisys de inhoud of het gebruik daarvan goedkeurt of enige verantwoordelijkheid daarvoor aanvaardt. U bent zelf verantwoordelijk voor en aanvaardt alle risico’s van blootstelling aan kwaadaardige elementen die aanwezig kunnen zijn op deze website of andere gekoppelde websites, met inbegrip van virussen, wormen, trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard.

Clinisys kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere gevolgschade door het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.